Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
13.6.5 SØBORG LANDKANAL

Græsted Renseanlæg har udledning til Søborg Landkanal. Søborg Landkanal er 6.5 km lang. Udledningspunktet fra renseanlægget er placeret omkring st.2500. På baggrund af vandløbskort vurderes det at en stor del af oplands-arealet på 61 km2 til Søborg Kanal er placeret opstrøms renseanlægget.

Det er beregnet, at der udledes 11 l/s inkl. 50 % indsivning fra renseanlægget, det vurderes derfor ikke at bidraget fra renseanlægget udgør en stor del af vandføringen i kanalen, og det vil derfor ikke have en væsentlig betydning for vandføringen, at renseanlægget nedlægges. Det vurderes derimod at vandkvaliteten vil blive forbedret, da der ikke længere tilledes spildevand.

Spildevandsplan 2013-17