Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
9. TIDS- OG INVESTERINGSPLAN
Tids- og investeringsplan
9.1 Indtægter og udgifter
9.2 Projektkatalog for 2013 - 2017
9.3 Kloaksystemets tilstand og fornyelse
9.4 Perspektivperiode 2018 - 2030

Investeringerne 2013-2017

Investeringerne i perioden 2013-2017 præges af investeringer i centralisering af spildevandsrensningen (55 %), renovering (21 %), kloakering af landsbyer (7%) og klimasikring (8 %).

Investeringsplanen for 2013-17 viser de planlagte investeringer i spildevandsplanens planperiode og er i overensstemmelse med de kommunale prioriteringer beskrevet i denne spildevandsplan.

Investeringsniveuaet svinger omkring 55 mio. kr. i årene 2014-2017 og er baseret på, at taksten (det variable vandafledningsbidrag) løbende tilpasses investeringsniveauet. Investeringerne i 2013 er fastlagt i 2012 og gennemføres som planlagt.


Investeringsplan for Gribvand Spildevand A/S 2013-2017

Uddybning af investeringsplanen

Byggemodninger, herunder overtagelse af fællesprivate kloakker og privat udførte byggemodninger er anslået til 3,0 mio. kr. årligt med baggrund i tidligere års udgifter. Udgifterne kan dog svinge meget år for år afhængig af aktiviteten i samfundet.

Effektiviseringen af Gribvand Spildevand A/S - centralisering af spildevandsrensningen på Helsinge Renseanlæg og nyt centralt renseanlæg samt nedbringelse af de uvedkommende vandmængder. Det koster i perioden 190 mio. kr. og er den betydeligste udgift i planperioden.

Ukloakerede ejendomme omfatter de sidste kloakeringsarbejder på Sandet i 2013 og kloakering af bysamfundene Valby, Højelt, Laugø og den vestlige del af Mårum Tinghuse i 2013, Ørby i 2014 og Faksemosevej samt den resterende del af Mårum Tinghue i 2017. Investeringerne i kloakering af ukloakerede ejendomme følger af Gribskov Kommunes beslutning fra maj 2012, om kloakering af en række landsbyer.

Renovering af kloakker og pumpestationer er baseret på tidligere års forbrug. Se desuden afsnit Kloaksystemets tilstand og fornyelse. Investeringsniveuaet vedr. renovering følger anbefalingen fra Miljøstyrelsen, om at anlægsaktivet bør vedligeholdes i en takt så værdien af systemet bevares. For Gribvand Spildevand A/S´s vedkommende svarer det til at der skal investeres ca. 24 mio. kr. årligt. I perioden 2014-2017, hvor der overvejende investeres i centralisering af spildevandsrensningen, sænkes investeringerne vedr. renovering dog til det halve.

Klimasikring omfatter i 2013 færdiggørelse af de to hovedkloakker til VP-Torvet og Lærkevej, som på sigt skal udgøre hjørnestenene i klimasikringen af Helsinge By. Der investeres ikke yderligere i klimasikring før efter 2017.

Investeringerne i klimasikring i 2013 i Helsinge følger af et påbud fra embedslægen om at bringe forholdene i orden ved VP-Torvet i Helsinge.

Regnbetingede udløb omfatter i 2013 regnvandsbassin ved Lærkevej. Der investeres íkke yderligere i bassiner på regnbetingede udløb før efter 2017.

SRO og overvågning omfatter løbende udskiftning af måleudstyr på SRO-systemet og i pumpestationerne mv. Efter 2017 fastholdes investeringsniveauet på ca. 53 mio. kr. årligt. Se desuden afsnittet langtidsbudget for Gribvand Spildevand A/S.


Procentvis fordeling af investeringer for perioden 2013-2017

Spildevandsplan 2013-17