Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
13.6.7 HØJBRO Å

Udløbet for Stokkebro-Rågemark renseanlæg ligger langt nedstrøms, og nedlæggelse af renseanlægget vil derfor kun påvirke den nederste del af vandløbet. Der er beregnet en udledning fra renseanlægget på 23 l/s inkl. 50 % indsivning.

Størstedelen af det samlede oplandsareal på 36 km2 ligger opstrøms for renseanlæggets tilledning af renset spildevand til vandløbet. Årsmiddelvandføring  i vandløbet er 6,7 l/s/km2 (fra DMU rapport nr. 340 – Afstrømningsforhold i danske vandløb), og den primære tilførsel af vand sker fra det åbne land, hvilket ikke er påvirket af kloakering og nedlæggelse af renseanlæg.

 Derfor vurderes det, at vandløbet ikke er afhængig af tilførsel af vand fra renseanlægget, for at kunne opretholde en tilstrækkelig sommervandføring.

Spildevandsplan 2013-17