Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
8.9 UDTRÆDEN AF KLOAKFORSYNINGEN
I eksisterende fælles- og separatkloakerede områder er der nogle steder mulighed for at nedsive regnvand på de enkelte grunde. Dermed ledes mindre regnvand til kloaksystemet, som så bliver mindre belastet under regn, hvilket vil være en fordel for kloakforsyningen.

Ved udtrædelse af kloakforsyningen for regnvand med henblik på at etablere nedsivning på grunden, vil det være muligt at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget for regnvand (evt. hele bidraget). Muligheden for at håndtere regnvandet lokalt på ejendommen afhænger af de lokale forhold.

Gribskov Kommune opfordrer fremtidige bygherrer der etablerer ejendomme på allerede kloakerede grunde, om at indtænke lokal håndtering/nedsivning af regnvand.

Udtrædelse af kloakforsyningen for regnvand
Hvis en grundejer i et fælles- eller separatkloakeret område ønsker at udtræde af kloakforsyningen for regnvand og selv stå for håndteringen af regnvandet, skal kommunen forud have godkendt projektet. Kommunen vil da vurdere om den foreslåede alternative afledning af regnvand er teknisk og miljømæssig forsvarlig.

En af mulighederne for egen håndtering af regnvand er nedsivning. Nedsivning af regnvand skal opfylde nedenstående krav

1. Nedsivning skal ske i områder, der ikke ligger tættere end 25 m fra vandindvindinger (spildevandsbekendtgørelsen, § 28, stk. 1, pkt d))

2. Nedsivning skal opfylde en række afstandskrav til fundament, skel mv.
(SBI-anvisning 185 – Afløbsinstallationer og DS 440, ”Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning”)

3. Derudover kan der være lokale forhold som udelukker nedsivning af regnvand. Det kan være jordbundsforhold, grundvandsstand og risiko for oversvømmelse af omkringliggende arealer, f.eks. haver.

4. Ved udstedelse af tilladelse til nedsivning, vil Gribskov Kommune dog kræve, at overbelastning af nedsivningsanlæggene under kraftig regn, ikke medfører oversvømmelser der krydser skel mod naboer eller vej, hyppigere end en gang hvert 5. år i separatkloakerede områder og en gang hvert 5. år i fælleskloakerede områder

Betalingsvedtægtsloven fastsætter, at kloakforsyningen skal holdes økonomisk skadesløs ved tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Størrelsen af beløbet der tilbagebetales fremgår af takstbladet til betalingsvedtægten og kan variere fra område til område.

Fra 1. januar 2014 vil der i betalingsvedtægten for Gribvand Spildevand A/S være et link til et kort der viser størrelsesn af tilbagebetalingen i de forskellige kloakeringsområder.

Link til betalingsvedtægt.

Generelt om udtræden af kloakforsyningen
Alle ændringer eller udvidelser samt nyetablering af nedsivningsanlæg vil blive behandlet efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 - Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Det skal endelig bemærkes, at alle tilladelser til nedsivning i følge miljøbeskyttelsesloven er midlertidige og kan trækkes tilbage, hvis hensynet til grundvandet kræver det.

Spildevandsplan 2013-17