Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
13.6.1 ASKEMOSE Å

Det rensede spildevand fra Vejby renseanlæg ledes i dag til Askemose Å, som er et tilløb til Maglemose Å.

Maglemose Å er målsat B3 og har også tilledning fra Bymose Å. Maglemose Å er 6,1 km lang og er rørført for de 3,0 km.

Askemose Å er et 1 km langt åbent vandløb. Udløbet fra renseanlægget er placeret i st. 0. Der er beregnet en tørvejrsudledning fra Vejby på 9 l/s inkl. 50 % indsivning. Det naturlige opland til vandløbet i st. 0 er 0.71 km2, sommermiddelvandføringen i vandløbet er 2 l/s/km2, hvilket giver et vandføring på 1.4 l/s.

Vandløbet vurderes at have stor risiko for sommerudtørring, da der i dag opleves lav vandføring i sommerhalvåret, hvor den primære tilførsel af vand sker fra renseanlægget. Vandets kvalitet vil blive væsentligt forbedret, når udledningen fra renseanlægget nedlægges.

Det vurderes, at der i forbindelse med nedlæggelsen af renseanlægget bør foretages flowmålinger i vandløbet for at overvåge vandløbets tilstand samt sikre, at der ikke sker udtørring.
 

Spildevandsplan 2013-17