Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
6.5 STRATEGI FOR PRIORITERING AF INDSATSER VED UDLØB
Alle specifikt målsatte vandløb i Gribskov Kommune er omfattet af miljømål til faunaklassen på 5, og dele af Esrum Å og Tinghus Å er omfattet af miljømål til faunaklasse 6. Der er enkelte mindre strækninger, primært de rørlagte, der ikke er omfattet af specifikke krav til faunaklasse.


Indsats i vandløb med højere miljømål prioriteres indirekte højt, da indsats i henhold til spildevandsplanen følger indsatsen i kommunens vandhandleplan.


Indsats mod regnbetingede udledninger
Den eneste indsats i vandplanen ifht. regnbetingede udledninger er nedlæggelse af overløbet fra Dronningmølle Renseanlæg. Renseanlægget vil i planperioden blive nedlagt og spildevandet pumpes til Gilleleje Renseanlæg, overløbet sløjfes dermed.


Indsats mod spildevand fra spredt bebyggelse
Da hele kommunen er omfattet af krav til en indsats overfor spildevandsbelastningen fra spredt bebyggelse prioriteres indsatsen overordnet, så den starter i oplandet til vandløb omfattet af en indsats i henhold til kommunens vandhandleplan og med samme rækkefølge.

Revision af udledningstilladelser
Ved revidering af udledningstilladelser til regnbetingede udløb følges en prioritering, der starter med de vandløb, der er omfattet af anden indsats, og følges op af en indsats i oplandet til Arresø.

Prioritering (denne opremsning omfatter kun vandløb med kendt udledning)

1. Afskæring af Dronningemølle Renseanlæg.
2. Indsats i oplandet til Essendalsrenden, Tinghuse Å og Kædebro Å.
3. Indsats i oplandet til Esrum å-systemet (Esrum Å) og Højbro Å-systemet (Tannemose Å, Tobro Å, Øllemose Å og Lyshøjrenden).
4. Indsats i oplandet til Pøle Å, Søborg Kanal, Orebjerg rende og Ramløse Å systemerne (Ammendrup Å, Møllebækrenden, Nejlinge Vandløbet, Bymose Å, Lopholmrenden, Saltrup renden, Slettemose renden, Søborg Kanal, Søborg Landkanal, Vandmose Å og Pandehavne Å).

Spildevandsplan 2013-17