Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
13.6.4 TINKERUP Å

Smidstrup Renseanlæg har udledning til Tinkerup Å i st. 770, åen er 2 km lang. Oplandet til Tinkerup Å er opstrøms renseanlægget primært spildevandskloakeret sommerhusområde med nedsivning af regnvand, nedstrøms renseanlægget er det markareal.

I sommerhusområde er udledningen fra renseanlægget primært i sommerperioden, hvor vandløbet har den laveste vandføring og derved risiko for at løbe tørt.

Sommermiddelvandføringen i Tinkerup Å er 4 l/s/km2, der er et oplandsareal på 4,4 km2, hvoraf kun en lille del er opstrøms renseanlægget.

Sommermiddelvandføringen i vandløbet regnes til 18 l/s, hvor renseanlægget har en maksimal tørvejrsudledning på 18 l/s inkl. 50 % indsivning.

Det vurderes at udledningen fra renseanlægget udgør en stor del af sommervandføringen i åen. Det vurderes, at der er en risiko for, at den åbne del af vandløbet fra st. 0 til st. 1376, som er målsat B3 ikke vil kunne leve op til målsætningen i sommerperioden, når renseanlægget nedlægges. Vandkvaliteten vil dog forbedres, når der ikke længere tilledes spildevand.

Desuden forstærkes problemet med manglende vandføring af vandløbets profil, som på nogle steder er op mod 2-3 m bredt. Derfor er vandløbssystemet ekstra sårbart for en reduktion i vandføringen.

Det vurderes, at der i forbindelse med nedlæggelsen af renseanlægget bør foretages flowmålinger i vandløbet for at overvåge vandløbets tilstand på grund af den øgede risiko for udtørring.

Spildevandsplan 2013-17