Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
8.8 KLOAKFORSYNINGENS OVERTAGELSE AF FÆLLES PRIVAT KLOAKANLÆG
Overtagelse af fællesprivate kloakanlæg er en byrådsbeslutning.

Byrådet i Gribskov Kommune har dog i 2009 tildelt kompetencen til kloakforsyningen, så længe godtgørelsesbeløbet er mindre end eller lig de tilslutningsbidrag, der skal afregnes ved en overtagelse. Dette betyder at kloakforsyningen kan overtage kloakanlæg, hvis der netto ikke er udgifter i forbindelse med overtagelsen. Det bemærkes, at der altid skal finde en godtgørelse sted og at denne baseres på en konkret vurdering af kloakanlæggets værdi.

Hvis godtgørelsen er større end tilslutningsbidragene, har byrådet fortsat kompetencen til at afgøre om et fælles privat kloakanlæg skal overtages. I den situation skal byrådet forhøre sig i kloakforsyningen, om dennes muligheder for at overtage kloakanlægget. Byrådet vil som udgangspunkt følge kloakforsyningen, men kan afgøre at kloakanlægget skal overtages, hvis væsentlige argumenter taler for overtagelse.

Anmodning om overtagelse sendes til Gribskov Kommune, der sender anmodningen videre til kloakforsyningen med henblik på at få afgjort om kompetencen ligger i kloakforsyningen eller om den ligger i byrådet.

Hvis kompetencen ligger hos kloakforsyningen, er det alene kloakforsyningen, der afgør spørgsmålet om overtagelse, og det skal bemærkes, at der ikke er nogen praksis på området. Overtagelsesspørgsmålet vurderes fra sag til sag.

Hvis kompetencen ligger hos Byrådet, skal Byrådet anmode kloakforsyningen om en vurdering af overtagelsesspørgsmålet. Byrådet kan vælge at følge kloakforsyningens vurdering eller at gå imod den.

Kun hvis der før udførelsen af det fælles private kloakanlæg er indgået aftale med Byrådet om overtagelse efter fuldførelse, skal der ikke foretages nogen vurdering af spørgsmålet om overtagelse. Dog skal kloaksystemet der overtages opfylde en række kvalitetskrav, som den der byggemodner på forhånd er gjort bekendt med og som indgår i aftalen.

Det bemærkes, at godtgørelsen kan afvige fra det der måtte være aftalt forud, hvis kloaksystemet ikke opfylder de stillede kvalitetskrav. Byrådet kan evt.vælge ikke at overtage kloakanlægget hvis aftalen ikke er opfyldt.

Afregning af tilslutningsbidrag og godtgørelse sker på overtagelsestidspunktet.

Standardvedtægt for fællesprivate kloakker

Gribvand Spildevand A/S har udarbejdet en standardvedtægt for fællesprivate kloakanlæg som skal tinglyses på de pågældende ejendomme. Standardvedtægten kan downloades fra Grivands hjemmeside.

Spildevandsplan 2013-17