Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
8.4 VANDAFLEDNINGSBIDRAG
Borgere og virksomheder i Gribskov Kommune betaler et vandafledningsbidrag som beregnes ud fra målt vandforbrug. Takster for vandafledningsbidrag fremgår af betalingsvedtægt for Gribvand Spildevand A/S

Betalingsvedtægt

Opkrævning af indtægter til dækning af udgifterne til anlæg og drift af kloakforsyningens kloakanlæg, skal ske i henhold til kloakforsyningens til enhver tid gældende betalingsvedtægt.
Link til betalingsvedtægt for Gribvand Spildevand A/S

Hovedprincipperne i betalingsvedtægten er:

Alle, der er tilsluttet kloakforsyningens kloakker betaler et årligt fast og variabelt vandafledningsbidrag. Det variable vandafledningsbidrag fastsættes på grundlag af ejendommens målte eller skønnede vandforbrug. Størrelsen af det variable vandafledningsbidrag fastsættes årligt af kloakforsyningen i overensstemmelse med Konkurrencestyrelsens udmelding om prisloft. Byrådet tilser ved deres godkendelse af vedtægten med tilhørende takstblad er udført i henhold til gældende love.

Ejendomme som tilsluttes kloakforsyningens kloakker betaler et standardtilslutningsbidrag på ca. 46.500 kr. (prisniveau 2012, ekskl. moms) for en boligenhed eller pr påbegyndt 800 m2 erhvervsareal. Hvor der ikke tilsluttes regnvand udgør tilslutningsbidraget 60 % af standardtilslutningsbidraget. Bidraget reguleres årligt og fremgår af betalingsvedtægtens takstblad. Link til takster for Gribvand Spildevand A/S

Særligt forurenende virksomheder

Særligt forurenende virksomheder pålægges et særbidrag jf. takstbladet i kloakforsyningens betalingsvedtægt som kompensation for de øgede driftsomkostninger som kloakforsyningen må afholde til at rense spildevandet.

Reglerne om betalingsvedtægter fremgår af "Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for husspildevandsanlæg m.v. nr. 633 af 7. juni 2010”

Spildevandsplan 2013-17