Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
8.2 SEPARERING AF FÆLLESKLOAKEREDE EJENDOMME
Alle ejendomme der er fælleskloakerede, kan blive pålagt at separere regnvand og spildevand på egen grund, hvis kommunen planlægger at ændre kloakeringsformen fra fælleskloak til separatkloak på foranledning af kloakforsyningen.

Ændring af kloakeringsformen i et konkret opland skal ske ved et tillæg til spildevandsplanen, hvor den nærmere afgrænsning af oplandet samt tidsplanen for separeringen er beskrevet, herunder de økonomiske konsekvenser for kloakforsyningen og de berørte ejendomme. Tillæg til spildevandsplanen sendes i 8 ugers høring og besluttet af Byrådet.

Med nærværende spildevandsplan er der ikke konkrete planer for separering af fælleskloakerede områder.

Hvis kloakforsyningen finder, at separatkloakering af et fælleskloakeret område vil give så store økonomiske fordele at det kan begrunde, at de berørte ejendomme for egen regning bekoster omlægning kloakkerne internt på grundene. Planlægges dette i samarbejde med kommunen i tillæg til spildevandsplanen.

Det bemærkes, at det i sidste ende vil være byrådet der i hver enkelt sag vurderer den samfundsmæssige gevinst i form af lavere vandafledningsbidrag, i forhold til de private afledte investeringer til separering.

Spildevandsplan 2013-17