Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.1 INDLEDNING
Spildevandsplan 2013-2017 handler om håndtering af spildevand og regnvand i Gribskov Kommune. Spildevandsplanen beskriver derfor både, hvordan spildevandsafledningen foregår nu og hvordan kommunen planlægger, at den skal foregå frem til 2018.

Formålet med spildevandsplanen er at sikre en bæredygtig håndtering og bortskaffelse af spildevand, som både på kort og lang sigt sikrer et bedre og sundere vandmiljø i kommunen.

Spildevandsplan 2013 – 2017 for Gribskov Kommune samler og erstatter spildevandsplaner forhenholdsvis Gl. Helsinge Kommune og Gl. Græsted-Gilleleje Kommune. Alle tillæg til de tidligere planer erstattes også af denne plan.

Planen fokuserer overordnet på at mindske påvirkningerne af kommunens vandløb, søer og kystnære områder. Påvirkningerne reduceres blandt andet ved forbedret spildevandsrensing i det åbne land samt kloakering af flere landsbyer, som dels allerede er igangsat og som vil forsætte igennem hele planperioden. I den forbindelse ændres et område med tvungen nedsivning således, at der nu må vælges andre private spildevansløsninger. Spildevandsplanens fokusområder hænger sammen med de statslige vandplaner og de kommunale vandhandleplaner.

Desuden har spildevandsplanen fokus på klimasikring og oversvømmelser. I Gribskov Kommune er allerede igangsat en række kapacitetsudvidelser og anlæg af bassiner, som skal imødegå de ændrede regnvejrsmønstre. Den kommende Klimatilpasningsplan for Gribskov Kommune vil desuden beskrive den kommunale strategi og indsats fremadrettet.

Spildevandsplanen er en sektorplan, som fastlægger rammerne for afledning og rensning af spildevand i kommunen, den er bindende for kommune, borgere, erhverv og institutioner. Det gør sig på samme måde gældende for kloakforsyningen i Gribskov Kommune; Gribvand Spildevand A/S. Kloakforsyningen skal drives inden for rammerne i denne spildevandsplan.
Denne spildevandsplan adskiller sig fra de tidligere spildevandsplaner ved at være skrevet i en form, der retter sig mest muligt til borgerne i Gribskov Kommune. Spildevandsplanen præsenteres samlet med Kommuneplanen sammen med kommunens øvrige sektorplaner såsom Varmeforsyningsplan og Strategisk Energiplan.

Tidligere spildevandsplaner har primært været udarbejdet som et administrations- og arbejdsredskab for kommune og kloakforsyning. Derfor har Gribskov Kommune valgt i Spildevandsplan 2013-2017 at lægge stor vægt på formidlingen af indholdet, herunder den form spildevandsplanen præsenteres på via kommunens hjemmeside. Link til Gribskov.dk

Spildevandsplanen 2013-2017 er baseret på et opdateret og ensrettet datagrundlag for alle kloakerede oplande, udløb og overløb i Gribskov Kommune. Der er lavet en ny nummerering, der samler de tidligere kommuners nummersystemer i et samlet og fremadrettet system. Systemet er bygget op omkring 25 områder, der er navngivet efter områdets væsentligste stednavn(e).

Kloakforsyningen i Gribskov Kommune vil i den kommende perioden centralisere rensningen af spildevand i kommunen. Antallet af renseanlæg vil blive reduceret, og få store anlæg vil håndtere alt spildevand for kommunen. Dette vil medføre en optimering af driften på kommunens renseanlæg.   

Spildevandsplanen er en del af administrationsgrundlaget for Gribskov Kommune, og planen giver mulighed for at udstede påbud og ekspropriation med henblik på at opnå spildevandsplanens målsætninger

Spildevandsplan 2013-17