Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
13.6 MILJØSTATUS OG MILJØPÅVIRKNING

Vandløb
I små vandløb kan en jævn tilførsel af renset spildevand være vigtig for nogle tolerante arter, da spildevandet sikrer, at der er strømmende vand. I større vandløb vil vandføringen være så stor, at det tilførte spildevand har lille betydning for mængden af vand, mens betydningen af det øgede indhold af særligt suspenderet stof har negativ betydning. Der er i dag udledning af renset spildevand til Askemose Å, Bymose Å, Pandehave Å, Tinkerup Å, Søborg Landkanal, Søborg Kanal og Højbro Å.

 


For enkelte af vandløbene vil afskæring af spildevandet medføre, at vandløbet skifter karakter fra spildevandspåvirket vandløb til lejlighedsvis vandførende grøft. Dette beskrives nærmere i de efterfølgende afsnit. 

 

Figur der viser de vandløb, der i status modtager renset spildevand og derfor vil blive påvirket af centraliseringen
af renseanlæggene i Gribskov kommune.


 De oplande, der leder spildevand til renseanlæg, der er planlagt nedlagt, er hovedsageligt spildevandskloakeret med lokal nedsivning af regnvand. Det er dog kendt at spildevandstilførslen til renseanlæggene er væsentligt højere end det målte vandforbrug i området. Det vil sige at renseanlæggene skal rense væsentlige mængder uvedkommende vand.

 Årsagen vurderes at være indsivning i utætte rør og fejltilslutninger. Derfor kortlægges fejltilslutninger og rørene renovers i forbindelse med nedlæggelse af renseanlæggene. På den måde holdes overfladevandet lokalt i vandlø-benes oplande og der skal transporteres/pumpes væsentligt mindre uvedkommende vand på renseanlæggene.

Spildevandsplan 2013-17