Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
8. KOMMUNENS ADMINISTRATIVE PRAKSIS
Kommunens administrative praksis
8.1 Rettigheder og ansvar ved tilslutning til kloak
8.2 Separering af fælleskloakerede oplande
8.3 Tilslutningspligt og tilslutningsbidrag
8.4 Vandafledningsbidrag
8.5 Tilslutning af drænvand til kloaksystemet
8.6 Tømningsordning
8.7 Udmatrikulering og arealerhvervelse
8.8 Kloakforsyningens overtagelse af fælles private kloakanlæg
8.9 Udtræden af kloakforsyningen
8.10 Uvedkommende vand og ulovligt tilsluttet regnvand
8.11 Vejvand

I dette kapitel beskrives de administrative forhold, som Gribskov Kommune og Kloakforsyningen administrerer efter i forhold til borgernes og virksomheders spildevandsanlæg.

I dette kapitel anvendes ordet enten ordet "Kloakforsyning" eller Gribvand Spildevand A/S. Med mindre andet er anført, menes med dette ord "Kloakforsyning drevet af Gribvand Spildevand A/S"

Kloakforsyningens tekniske anlæg består af afløbssystemer, renseanlæg, pumpestationer og bassiner. Endvidere omfatter kloakforsyningen indsamling og behandling af slam og spildevand fra bundfældnings- og samletanke ved ejendomme udenfor de kloakerede områder. Sidstnævnte foregår i henhold til regulativerne for tømningsordningerne.


Link til afsnit om Tømningsordning

Alle spildevandsanlæg, som planlægges etableret i spildevandsplanperioden til afledning af spildevand fra mere end én ejendom, tænkes som udgangspunkt gennemført og drevet ved kloakforsyningen. Se dog afsnit vedrørende Kloakforsyningens overtagelse af fælles private kloakanlæg.

Angående privat udført og drevne kloaksystemer ved byggemodninger se også: Kloakforsyningens overtagelse af fælles private kloakanlæg

Under Kloakeringsområder er de forskellige kloakeringsformer uddybet; fælleskloak, separatkloak og spildevandskloak med lokal afledning af regnvand.

Spildevandsplan 2013-17