Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
9.3 KLOAKSYSTEMETS TILSTAND OG FORNYELSE
Kloaksystemet i Gribskov kommune omfatter mange kilometer kloakledninger, hvoraf nogle er lagt før 1960. Fælles for alle kloakledninger er, at der sker en nedslidning med tiden, hvilket medfører, at omkostningerne til drift af kloaksystemet stiger.

Utætte kloakledninger medfører blandt andet en risiko for, at grundvand trænger ind i rørene og føres med spildevandet til renseanlæggene. Det har både den konsekvens, at renseanlæggene renser unødige mængder vand, og at vi mister værdifuldt grundvand. Derudover medfører indsivende grundvand, at en del kloakledninger har kapacitetsproblemer i forhold til at skulle lede både spildevand og indsivende grundvand. Desuden er der risiko for, at der siver spildevand ud i jorden.

Hensyn til forsyningssikkerhed og miljø er derfor væsentlige grunde til løbende renovering af kloaknettet.

Planlægningen af renoveringen baseres blandt andet på data om den fysiske tilstand af kloaksystemet via TV-inspektioner og driftserfaringer fra den daglige drift af anlæggene.

Tilstand
Gribvand Spildevand A/S gennemfører TV-inspektioner af kloaksystemerne prioriteret efter dels kloakkernes alder og dels deres betydning for forsyningssikkerheden. TV-inspektionerne er endnu ikke så dækkende, at det er muligt at redegøre for kloakkernes generelle tilstand.

Gribvand Spildevand A/S vil indenfor planperioden gennemføre så omfattende TV-inspektioner, at det vil være muligt at målrette renoveringen af kloaksystemet efter en mere tilstandsorienteret planlægning. Frem til udgangen af 2017 sker renoveringen af kloaksystemet med fokus på at nedbringe de væsentligste kilder til uvedkommende vand samt at få renoveret de brud og skader der løbende opstår kendskab til.

Investering i fornyelse af kloaksystemet
Indenfor spildevandsplanens tidshorisont investeres ca. 115 mio. kr. i renovering af kloaksystemet og pumpestationerne med ca. 2/3 af midlerne til investering i renovering af pumpestationerne og 1/3 til investering i renovering af kloaksystemet.

Renoveringen af pumpestationerne prioriteres efter behov for udbygget overvågning, energieffektivitet og adgangsforhold samt efter hvor nedslidte de er og dermed risikoen for uvarslede nedbrud. Det er forventningen, at alle pumpestationerne i Gribvand Spildevand A/S ved udgangen af 2017, har undergået den nødvendige renovering.

Renoveringen af kloaksystemet frem til 2017 målrettes mod fjernelse af de mest oplagte tilledninger af uvedkommende vand i form af fejlkoblede befæstede arealer og tilsluttede dræn. Derudover vil skader der løbende opstår på kloaknettet, blive udbedret i takt med at de registreres af Gribvand Spildevand A/S.

Spildevandsplan 2013-17