Budgethøring LU/MED


Mødeforum
Navn
LU
Organisation
- HU/FU/FLU: Noter den hoved-/fagorganisation medarbejderen repræsenterer.
- AMR repræsenterer alle medarbejdere.
Kun tilhørsforhold i centerstrukturen noteres.
Mødedeltagere
Navn og organisation på alle deltagere. Ligeledes noteres hvis suppleanter er tilstede.
Line Kemner
Ole Heie
Erling Bevensee
Arbejdsmiljørepræsentanter:
Jens Peter Børch
KulturskolenAMR
Gæster
Navn på deltagende gæster
Fraværende
Også om det er med eller uden afbud.
Laila Berthelsen
Ordstyrer
Som udgangspunkt altid formanden.
Erling Bevensee
Referent
Aftales i de enkelte udvalg. HU/FU/FLU har MED-sekretær.
Erling Bevensee
Pkt
Dagsorden og referat
1
Seneste mødereferat godkendt den xx.xx.xx -> Database 'Gribskov Møder 2017', View 'Alle møder', Document '020517 Ekstraordinært Kulturskolens MED/LU'
Der er tale om en formel godkendelse, så det protokolleres at referatet er godkendt. Referatet godkendes altid umiddelbart efter mødet af formand og næstformand, således at referater kan meldes ud i organisationen.
2
Godkendelse af dagsorden Formel godkendelse af dagsorden.
Godkendt

Link til punkterne:

3. Medbestemmelse
4. Medindflydelse
5. Punkter til kommende møder
6. Mødeevaluering
Referat. Godkendelsesdato
3
Medbestemmelse (Beslutninger)
Arbejdsmiljø (sygefravær, arbejdsskader, trivsel) indgår særskilt under punktet og tilpasses efter behov og årshjul, i fald der er tale om beslutningspunkter.
Eksempel:

Punktnr.: 3.x:
Sagsfremstilling
Sagen fremstilles kort, men forståeligt således at øvrige medarbejdere i organisationen kan læse og forstå punktets indhold.

Indstilling
Hvad er det MED udvalget skal beslutte ifht. retningslinjer

Bilag
Relevante bilag vedlægges sagsfremstillingen

Dialog
Kort referat af dialogen.

Beslutning
Det noteres om indstillingen er tiltrådt eller ej af MED udvalget. I såfald beslutningen ikke tiltrædes, refereres kort hvilken ledelsesmæssig beslutning der så træffes.
3.1: Budgethøring
Sagsfremstilling
Med afsæt i Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet udarbejder LU deres høringssvar.
Indstilling
LU afgiver deres høringssvar til FU/FLU, hvorefter det indgår i deres høringssvar til HU. Se nærmere ift. Processen i vedlagte bilag.
LU forholder sig til budgettet og udarbejder høringssvar
Bilag
Høringsmateriale:>> ØU’s dagsordenspunkt nr. 145. Mødedato 28.08.17 (særligt bilag 1)

Oplæg til mødet om ramme, opgave og proces >> Oplæg til MED

Dialog

Beslutning
LU understøtter Kulturskolebestyrelsens høringssvar:

Kulturskolens bestyrelse ønsker generelt at give udtryk for at høringsmaterialet i sin overordnede form, ikke fremstår brugervenligt.

Bestyrelsen kan dermed ikke se af det fremsendte materiale at Billedskolen sikres i budgetperioden.
Bestyrelsen ønsker derfor at stille spørgsmålet:
Er politikerne bevidste om at en tidligere politisk beslutning medfører at Billedskolen er besluttet lukket med udgangen af 2017

Vi opfordrer endnu engang Byrådet at sikre Billedskolens eksistens i den kommende budgetperiode ved budgetforhandlingerne om budget 2018 - 2021.
------------------------------------------------------------------------------------------
3.2:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning
------------------------------------------------------------------------------------------
3.2:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning
------------------------------------------------------------------------------------------
4
Medindflydelse (information og drøftelse)
Arbejdsmiljø (sygefravær, arbejdsskader, trivsel) vil indgå særskilt under punktet og tilpasses efter behov og årshjul, i fald der er tale om informations- og drøftelsespunkter.
Eksempel:
Punktnr.: 4.x:
Sagsfremstilling
Sagen fremstilles kort, men forståeligt således at øvrige medarbejdere i organisationen kan læse og forstå punktets indhold.

Indstilling
Hvad er det MED udvalget skal drøfte og forholde sig til: En generelt drøftelse eller input til specifikke punkter i sagen

Bilag
Relevante bilag vedlægges sagsfremstillingen

Dialog
Kort referat af dialogen på mødet og hvilke input MED udvalget har givet på sagen.

Sammenfatning
Sammenfatning på drøftelsen føres til referat. Vigtig at sikre at indstilling til drøftelse, er opfyldt.
4.1:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Sammenfatning


------------------------------------------------------------------------------------------

4.2:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Sammenfatning


------------------------------------------------------------------------------------------
4.3:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Sammenfatning


------------------------------------------------------------------------------------------
5
Punkter til kommende møder:
Hvis MED udvalget bliver enige om behandling af punkter til et kommende MED møde, kan de noteres under punkt 5. Vær også OBS. på MED årshjulet og hvilke emner der skal behandles hvornår.
6
Mødeevaluering: Fælles opmærksomhed på en løbende forbedring af MED møderne, herunder også om materiale, dagsordner m.m. har været tydelige, gennemskuelige m.m

Dialog: Kort referat af dialogen.
Ref.
Referat af dette møde er godkendt af formandsskabet den xx.xx.xx
Når formandsskabet har godkendt referatet indsættes dato i referatet, for således at tilkendegive at referatet er godkendt og til videre distribuering. Referatet er således behandlet og skal blot formelt tiltrædes på næstkommende MED møde.