211117 Musikskolens LU/MED


Mødeforum
Navn
Organisation
- HU/FU/FLU: Noter den hoved-/fagorganisation medarbejderen repræsenterer.
- AMR repræsenterer alle medarbejdere.
Kun tilhørsforhold i centerstrukturen noteres.
Mødedeltagere
Navn og organisation på alle deltagere. Ligeledes noteres hvis suppleanter er tilstede.Arbejdsmiljørepræsentanter:
Gæster
Navn på deltagende gæster
Fraværende
Også om det er med eller uden afbud.
Laila Bertelsen - Line Kemner
Ordstyrer
Som udgangspunkt altid formanden.
Referent
Aftales i de enkelte udvalg. HU/FU/FLU har MED-sekretær.
Pkt
Dagsorden og referat
1
Seneste mødereferat godkendt den xx.xx.xx -> Database 'Gribskov Møder 2017', View 'Alle møder', Document '241017 LU/MED'
Godkendt
Der er tale om en formel godkendelse, så det protokolleres at referatet er godkendt. Referatet godkendes altid umiddelbart efter mødet af formand og næstformand, således at referater kan meldes ud i organisationen.
2
Godkendelse af dagsorden Formel godkendelse af dagsorden.
Godkendt

Link til punkterne:

3. Medbestemmelse
4. Medindflydelse
5. Punkter til kommende møder
6. Mødeevaluering
Referat. Godkendelsesdato
3
Medbestemmelse (Beslutninger)
Arbejdsmiljø (sygefravær, arbejdsskader, trivsel) indgår særskilt under punktet og tilpasses efter behov og årshjul, i fald der er tale om beslutningspunkter.
Eksempel:

Punktnr.: 3.x:
Sagsfremstilling
Sagen fremstilles kort, men forståeligt således at øvrige medarbejdere i organisationen kan læse og forstå punktets indhold.

Indstilling
Hvad er det MED udvalget skal beslutte ifht. retningslinjer

Bilag
Relevante bilag vedlægges sagsfremstillingen

Dialog
Kort referat af dialogen.

Beslutning
Det noteres om indstillingen er tiltrådt eller ej af MED udvalget. I såfald beslutningen ikke tiltrædes, refereres kort hvilken ledelsesmæssig beslutning der så træffes.
3.1: Planlægning af samarbejdsdag d. 3. januar 2018
Sagsfremstilling
Lærerne skal i følge årsplanen mødes onsdag d. 3. januar 2018.
MED/LU bedes indgå i forslag til planlægning, som efterfølgende godkendes af lærerrådet.

Forslag til vigtige drøftelser:
  • Planlægning af workshopuge i uge 6
  • Nyt tilbud med støtte fra Musikmetropolen fra august 2018 : musicmaker (komposition - songwriting)
  • Planlægning af skolekoncerttur i april med mindst mulig resurseforbrug
  • Orkestermester: http://www.dmkl.dk/orkestermester.html
  • Opfølgning på dialogmøde med bestyrelsen
Indstilling
Udvalget bedes bidrage med input der fremmer lærernes deltagelse og engagement ved yderligere planlægning i kommende lærerrådsmøde.
Bilag

Dialog
Anbefales
Beslutning

------------------------------------------------------------------------------------------
3.2:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning
------------------------------------------------------------------------------------------
3.2:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning
------------------------------------------------------------------------------------------
4
Medindflydelse (information og drøftelse)
Arbejdsmiljø (sygefravær, arbejdsskader, trivsel) vil indgå særskilt under punktet og tilpasses efter behov og årshjul, i fald der er tale om informations- og drøftelsespunkter.
Eksempel:
Punktnr.: 4.x:
Sagsfremstilling
Sagen fremstilles kort, men forståeligt således at øvrige medarbejdere i organisationen kan læse og forstå punktets indhold.

Indstilling
Hvad er det MED udvalget skal drøfte og forholde sig til: En generelt drøftelse eller input til specifikke punkter i sagen

Bilag
Relevante bilag vedlægges sagsfremstillingen

Dialog
Kort referat af dialogen på mødet og hvilke input MED udvalget har givet på sagen.

Sammenfatning
Sammenfatning på drøftelsen føres til referat. Vigtig at sikre at indstilling til drøftelse, er opfyldt.
4.1: Princip for afholdelse af seniortimer
Sagsfremstilling
I følge overenskomsten kan medarbejdere over 60 afholde seniortimer. Ved en fuldtidsansættelse svarer det til at en medarbejder med ret til - hvad der svarer til 4 dage afholder omregnet i timer: 1924/52/5*4= 29,6 timer = 29 timer og 36 minutter.
Ledelsen fremlægger notat med principformulering og 2 eksempler.
Indstilling
MED/LU bedes udtrykke holdning til formuleringer, og bidrage til nødvendig udbredelse for relevante ansatte.
Bilag

Dialog

Sammenfatning
Taget til efterretning

------------------------------------------------------------------------------------------

4.2:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Sammenfatning


------------------------------------------------------------------------------------------
4.3:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Sammenfatning


------------------------------------------------------------------------------------------
5
Punkter til kommende møder:
Hvis MED udvalget bliver enige om behandling af punkter til et kommende MED møde, kan de noteres under punkt 5. Vær også OBS. på MED årshjulet og hvilke emner der skal behandles hvornår.
6
Mødeevaluering: Fælles opmærksomhed på en løbende forbedring af MED møderne, herunder også om materiale, dagsordner m.m. har været tydelige, gennemskuelige m.m

Dialog: Kort referat af dialogen.
Ref.
Referat af dette møde er godkendt af formandsskabet den xx.xx.xx
Når formandsskabet har godkendt referatet indsættes dato i referatet, for således at tilkendegive at referatet er godkendt og til videre distribuering. Referatet er således behandlet og skal blot formelt tiltrædes på næstkommende MED møde.