070217 LU/MED


Mødeforum
Navn
Organisation
- LU/ DMpf
- AMR repræsenterer alle medarbejdere.
Kun tilhørsforhold i centerstrukturen noteres.
Mødedeltagere
Navn og organisation på alle deltagere. Ligeledes noteres hvis suppleanter er tilstede.Arbejdsmiljørepræsentanter:
Line Kemner - Musikskolen
Jens Peter Børch - Musikskolen
Laila Bertelsen - Billedskolen
Ole Heie - Kulturskolen
Erling Bevensee - Kulturskolen

Jens Peter Børch - Musikskolen
Gæster
Navn på deltagende gæster
Fraværende
Også om det er med eller uden afbud.
Ordstyrer
Som udgangspunkt altid formanden.
Referent
Aftales i de enkelte udvalg. HU/FU/FLU har MED-sekretær.
Erling Bevensee
Pkt
Dagsorden og referat
1
Seneste mødereferat godkendt den xx.xx.xx -> Database 'Gribskov Møder 2016', View 'Alle møder', Document '011116-  LU møde om budgethøringssvar'
Der er tale om en formel godkendelse, så det protokolleres at referatet er godkendt. Referatet godkendes altid umiddelbart efter mødet af formand og næstformand, således at referater kan meldes ud i organisationen.
2
Godkendelse af dagsorden Formel godkendelse af dagsorden.

Link til punkterne:

3. Medbestemmelse
4. Medindflydelse
5. Punkter til kommende møder
6. Mødeevaluering
Referat. Godkendelsesdato
3
Medbestemmelse (Beslutninger)
Arbejdsmiljø (sygefravær, arbejdsskader, trivsel) indgår særskilt under punktet og tilpasses efter behov og årshjul, i fald der er tale om beslutningspunkter.
Eksempel:

Punktnr.: 3.x:
Sagsfremstilling
Sagen fremstilles kort, men forståeligt således at øvrige medarbejdere i organisationen kan læse og forstå punktets indhold.

Indstilling
Hvad er det MED udvalget skal beslutte ifht. retningslinjer

Bilag
Relevante bilag vedlægges sagsfremstillingen

Dialog
Kort referat af dialogen.

Beslutning
Det noteres om indstillingen er tiltrådt eller ej af MED udvalget. I såfald beslutningen ikke tiltrædes, refereres kort hvilken ledelsesmæssig beslutning der så træffes.
3.1: Opfølgning på APV
Sagsfremstilling
LU skal gennemgå APV planen og prioritere indsatser.
Indstilling
LU/MED opstiller prioritering i APV handleplan og orienterer lærerrådet
Bilag
Database 'Organisationen', View 'Dokumentation Notes', Document 'APV Handleplan 01.08.2016 Kulturskole'
Sygefraværsstatistik: hele 2016 MusikskolenBilledskolen.sxcMusikskolenBilledskolen.sxc
Dialog

Beslutning
Taget til orientering
------------------------------------------------------------------------------------------
3.2: Strategikort 2017
Sagsfremstilling
Kulturskolen skal angive effektmål for sin virksomhed der støtter op om Strategikort 2017
Indstilling
LU/MED anbefaler effektmål der skal indarbejdes i Strategien
Bilag


Dialog

Beslutning
Taget til orientering
------------------------------------------------------------------------------------------
3.2:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning
------------------------------------------------------------------------------------------
4
Medindflydelse (information og drøftelse)
Arbejdsmiljø (sygefravær, arbejdsskader, trivsel) vil indgå særskilt under punktet og tilpasses efter behov og årshjul, i fald der er tale om informations- og drøftelsespunkter.
Eksempel:
Punktnr.: 4.x:
Sagsfremstilling
Sagen fremstilles kort, men forståeligt således at øvrige medarbejdere i organisationen kan læse og forstå punktets indhold.

Indstilling
Hvad er det MED udvalget skal drøfte og forholde sig til: En generelt drøftelse eller input til specifikke punkter i sagen

Bilag
Relevante bilag vedlægges sagsfremstillingen

Dialog
Kort referat af dialogen på mødet og hvilke input MED udvalget har givet på sagen.
Gribskov Møder 2017
Sammenfatning
Sammenfatning på drøftelsen føres til referat. Vigtig at sikre at indstilling til drøftelse, er opfyldt.
4.1: Regnskab 2016 og Budget 2017
Sagsfremstilling
LU/MED orienteres om status for regnskab og budget.
I budgettet er der besparelser, som vil få konsekvenser for det samlede budget for 2017
Ud over besparelser på instrument - og uddannelseskontoen - vil der skulle ske en reduktion på 408 timer for hele 2017.
Indstilling
LU/MED tager orienteringen til efterretning
Bilag
Musikiskolens reviderede budget 230117.pdfMusikiskolens reviderede budget 230117.pdf
Dialog

Sammenfatning
Taget efterretning med bemærkning om at der bør ses på besparelse på administrativ medarbejder

------------------------------------------------------------------------------------------

4.2: Drøftelse af scenarier til overholdelse af revideret budget
Sagsfremstilling
Bestyrelsen har i sit møde d. 25.1.2017 besluttet at at få forelagt mindst tre scenarier der kombinerer mulighed for merindtægt og besparelser.
Indstilling
LU/MED bedes bidrage med ideer der kan anvendes for at løse dette ønske.

Bilag
Bestyrelsesreferat Database 'Gribskov Møder 2017', View 'Alle møder', Document '250117 Kulturskolens bestyrelse'
Foreløbigt oplæg til scenarierScenarier til bestyrelsen side 1.pdfScenarier til bestyrelsen side 1.pdfScenarier til bestyrelsen side 2.pdfScenarier til bestyrelsen side 2.pdf
Dialog
Forslag til scenarier: At posten der vedrører administrativ medarbejder reduceres med 40.000 kr og at opgaverne løses af nuværende ledelse.
Sammenfatning
Taget til efterretning

------------------------------------------------------------------------------------------
4.3:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Sammenfatning


------------------------------------------------------------------------------------------
5
Punkter til kommende møder:
Hvis MED udvalget bliver enige om behandling af punkter til et kommende MED møde, kan de noteres under punkt 5. Vær også OBS. på MED årshjulet og hvilke emner der skal behandles hvornår.
6
Mødeevaluering: Fælles opmærksomhed på en løbende forbedring af MED møderne, herunder også om materiale, dagsordner m.m. har været tydelige, gennemskuelige m.m

Dialog: Kort referat af dialogen.
Ref.
Referat af dette møde er godkendt af formandsskabet den xx.xx.xx
Når formandsskabet har godkendt referatet indsættes dato i referatet, for således at tilkendegive at referatet er godkendt og til videre distribuering. Referatet er således behandlet og skal blot formelt tiltrædes på næstkommende MED møde.