SKAL VI GENNEMFØRE TAL MED SÆRSKILT LEDELSESVALUERING ELLER EJ?

Skal vi gennemføre TAL med særskilt Ledelsesvaluering eller ej?
TAL udgøres af de tre koncepter: Trivselsundersøgelse, APV og Ledelsesvaluering.

I Gribskov Kommune har vi valgt, at Trivselsundersøgelse og APV altid gennemføres under ét. Når vi gennemfører en dialogbaseret APV, hvor vi drøfter dels de fysiske forhold, dels hvad der kan nedbringe vores sygefravær og forbedre vores psykiske arbejdsmiljø, så taler vi samtidigt om vores trivsel og undersøger, hvordan vi kan gøre den endnu bedre. Derfor er de to koncepter to sider af samme sag.

Argumenter for at gennemføre Ledelsesvaluering sammen med Trivsel og APV
Formålet med den dialogbaserede ledelsesvaluering er at fremme trivsel, arbejdsglæde, værdi- og resultatskabelse gennem fælles bestræbelser på at udvikle ledelse. Dermed har ledelsesvaluering høj grad af kobling til den øvrige del af TAL processen.

Derudover er der en væsentlig tidsbesparelse i at gennemføre Ledelsesvalueringen sammen med Trivsel og APV i én og samme proces.

Når det enkelte LU alligevel opfordres til at have dialog om koblingen af ledelsesvaluering til TAL skyldes det, at der kan være forskellige lokale og aktuelle forhold, som kan tale for at adskille eller samle processen. Det afgørende er, at valget forekommer relevant og meningsfuldt for ledere og medarbejdere i virksomheden.

Argumenter for at gennemføre TAL med særskilt Ledelsesvaluering
Følgende kan være gode grunde til at gennemføre Ledelsesvalueringen som en særskilt proces:
Jobcenteret har haft følgende overvejelser til grund for, hvorfor de valgte at gennemføre TAL med en APV- og en trivselsdel først - for derefter at tage ledelsesvaluering særskilt:

"På arbejdsmarkedsområdet har vi forsøgt at være grundige med TAL-arbejdet i processen fra sidste efterår, til starten af 2012. Vi har haft TAL på vores LU-møder hyppigt og det er en af årsagerne at vi alle teams gennemfører synlige interne processer, og arbejder med de enkelte aktiviteter og aftaler. Årsagen til at vi ikke valgte at tage ledelsesevalueringen med denne første gang vi arbejder med TAL, skyldes at vi ansatte nye teamledere pr. 1. januar 2012, dvs. midt i processen. Vi har dog sammen med LU besluttet at gå i gang med ledelsesevaluering inden slutningen af året, fordi vi nu "er på plads" til det."
Ole Christiansen, Arbejdsmarkedschef
Gilleleje Skole har man haft en særskilt proces med ledelsesvaluering. Læs hér om skolens overvejelser i den forbindelse:

"Gilleleje Skole afviklede ledelsesvaluering i efteråret 2011. Grundet skolens størrelse blev valueringen delt op på afdelinger, således at såvel valueringen af nærmeste leder som af skolens/FOs samlede ledelse kunne være en del af dialogen. I MED udvalget evaluerede vi efterfølgende processen, dialogen og resultatet. Tilkendegivelserne er positive fra alle sider.

For at få en god og indholdsrig dialog samt et godt resultat er forberedelsen afgørende, hvilket alle såvel ledere som medarbejdere skal være indstillede på. Det forudsætter tæt forventningsafstemning forud for dialogen, så der også skabes rum for at præsentere svære temaer i dialogen.

For lederteamet på Gilleleje Skole blev det en afgørende faktor, at vi som team prioriterede at tage del i alle afdelingernes individuelle dialoger og valueringer. Den anbefaling vil vi afgjort sende videre, for det tydeliggør overfor alle, at ledelsen er et team, og at ledelse er noget vi skaber sammen. Netop denne erkendelse og erfaring har været vigtig for os både i lederteamets valuering af mig som deres leder og i den udviklings- og dannelsesproces som det nye lederteam på Gilbjergskolen er midt i".
Mette Grønvaldt, Skoleleder
Det sociale tilbud Kobbel-Husene har også valgt at adskille selve ledelsesvalueringen fra APV´en og trivselsdelen. Det har de gjort ud fra følgende overvejelser:

"Ved Kobbel-Husene valgte vi at gennemføre TAL uden specifik og planlagt ledervaluering.
Baggrunden herfor var, at konceptet var nyt og uprøvet, og dermed forbundet med nogen usikkerhed i forhold til hvor meget vi kunne rumme på en gang.

Det har vist sig at denne beslutning var den rigtige, idet emnerne Trivsel og Arbejdsplads- vurdering gav masse af input til, hvordan såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø kunne forbedres, og hvilke nødvendige tiltag, der skulle iværksættes. Vi har således ledervalueringen til gode og regner med at den gennemføres primo 2013."
Hans Kjærgaard Hansen, Kvalitetsleder

Hvornår skal I gennemføre de enkelte dele af TAL?
TAL gennemføres mindst hvert 3 år. Vælger LU at gennemføre ledelsesvaluering som en del af TAL, skal trivsel, fysisk og psykisk arbejdsmiljø og ledelse indfanges i én og samme proces. Vælger LU derimod at gennemføre ledelsesvaluering særskilt indfanges færre emner i én og samme proces, men til gengæld gennemføres to processer over en 3-årig periode.
Hvis LU vælger ikke at koble ledelsesvaluering til TAL skal I være opmærksomme på, at der er overensstemmelse mellem de to processer og de afledte handleplaner.

Mulighederne er illustreret herunder:

Eksempler på fordeling af Trivselsundersøgelse, APV og Ledelsesvaluering.
År 1År 2År 3
Virksomhed ALedelsesvalueringTrivselsundersøgelse og APV
Virksomhed BTrivselsundersøgelse og APVLedelsesvaluering
Virksomhed CAPV, Trivselsundersøgelse og Ledelsesvaluering.