EKSEMPEL PÅ UDFYLDT APV HANDLEPLAN


APV handleplan for:
Den fiktive skole og FO


Vejledning til APV-handleplan: Database 'Værd at Vide', View 'Dokumentation Notes', Document 'Kopi af 'Aftaler' - til ny handleplan 2016'Dato for oprettelse: 03-01-2017
Sidst revideret den: 03-01-2017
APV ansvarlige: (Kun for eksemplet) Allin Hagstrøm
Undervisning:
Arbejdsmiljøvejviser nr. 36. Gælder for skolen
Tema
(Her indsættes aldrig tekst kun X)
Temaet er vurderet men ikke relevant (sæt X)Temaet indgår i handleplanen
(sæt X)
Ergonomisk arbejdsmiljø
x
Trivsel (psykisk arbejdsmiljø)
x
Indeklima
x
Risiko for ulykker
x
Biologi
x
Arbejdsmiljøvejvisere. --> Link


Daginstitutioner:
Arbejdsmiljøvejviser nr. 31. Gælder for FO
TemaTemaet er vur- deret men ikke relevant (sæt X)Temaet indgår i handleplanen
(sæt X)
Støj
x
Ergonomisk arbejdsmiljø
x
Trivsel (psykisk arbejdsmiljø)
x
Indeklima
x
Biologi
x
Risiko for ulykker
x
Hudbelastninger
x
Arbejdsmiljøvejvisere. --> Link

Faktaboks om sammenhængen mellem APV og sygefravær

Siden 2004 har det været et lovkrav, at virksomhederne skal inddrage deres sygefravær, når de udarbejder Arbejdspladsvurdering (APV), derfor har vi i Gribskov Kommune indarbejdet spørgsmål til sygefravær under hvert enkelt punkt i virksomhedens APV- skema.1: FYSISKE ARBEJDSMILJØFORHOLD:


PRIORI-
TERING
(skriv
1, 2 eller 3)

TEMA
(kortlægning og vurdering)

HANDLING
(handleplan)

OPFØLGNING

1.

INDEKLIMA i skoles kontor og reception

Hvad ønsker vi os?
 • Et godt indeklima i og ved skolens kontor og reception - imødegå fornemmelsen af dårlig luftkvalitet (som i en kælder/koldt eller et sommerhus)
 • Indeklimagener generelt

Hvordan kan handlingerne være med til at forebygge/nedbringe sygefraværet?
 • Kan forebygge at medarbejdere bliver syge af at arbejde i et belastet indeklima.

 • Undersøgelser for kortlægning af skimmelsvamp og vandindtrængen, fugtskader m.v.
 • Undersøg om rengøringen i de berørte lokaler lever op til den forventede standard.
 • Indtil undersøgelserne er færdige, skal der skabes gennemtræk 3 x 10 min. over arbejdsdagen, for at sikre det bedst mulige luftskifte. Det gøres bedst i forbindelse med pauser.Hvornår sættes det i gang?
Straks 02-01-2017

Hvornår er det gennemført?
01-09-2017

Ansvarlig: (Navn og initialer for tovholder)
EKS: Leder (mail@initialer) og Pedel eller andre (mail@initialer)

Status og dato for opfølgning:

Lige startet
Håndværkere er bestilt. Kommer uge 4.

2.

ERGONOMI - LØFT OG BÆRING:

Hvad ønsker vi os?
 • Flere tekniske hjælpemidler, bl.a. til transport og håndtering af tunge af bøger og bogkasser, mellem kælder, bibliotek og klasseværelser.
 • Nedbringe alle manuelle håndteringer af bøger i størst mulig omfang.
Hvordan kan handlingerne være med til at nedbringe sygefraværet?
 • Ved at løft kan give sygefravær kan en forebyggende indsats nedbringe dette

Hvad gør vi?
 • Orienterer os om hvilke tekniske hjælpemidler der kan anbefales til opgaven.
 • Får professionel rådgivning om hvorledes håndteringerne bør foretages.
 • Indkøber de nødvendige tekniske hjælpemidler.
 • Gør hinanden opmærksom på farerne og risici, hvis vi ser en kollega der er ved at foretage forkerte træk, skub eller løftHvornår sættes det i gang? 09-01-2017

Hvornår er det gennemført? 01-07-2017

Ansvarlig:
(Navn og initialer for tovholder)
EKS: Leder (mail@initialer) og Pedel eller andre (mail@initialer)

Status og dato for opfølgning:

Drøftes fremadrettet på alle personalemøder til opgaven er løst.

3.

RISIKO FOR ULYKKER:

Hvad ønsker vi os?
 • At frostskader på flisegange og anden belægning på såvel legeplads som adgangsveje bliver repareret

Hvordan kan handlingerne være med til at nedbringe sygefraværet?
 • Det vil mindske risiko for ulykker i forbindelse med bl.a.at man snubler og falder

Hvad gør vi?
 • Vi har haft besøg af CBEE, som erkender at der er alvorlige skader, og at disse skal repareres.
 • Der er p.t. ingen økonomiske ressourcer til at få dette arbejde gjort
 • Midlertidigt foretages nødtørftige foranstaltninger i form af henholdsvis opfyld med sand, gul maling ved det aktuelle sted samt afmærkninger og skiltning.
 • Se Bilag 1. i bunden af dokumentet.

Hvornår sættes det i gang? 09-01-2017

Hvornår er det gennemført? 01-07-2017

Ansvarlig:(Navn og initialer for tovholder)
EKS: Leder (mail@initialer), AMR og Pedel eller andre (mail@initialer)


Status og dato for opfølgning:
Afventer svar fra CBEE

1.

MØDER (fælles tema med FO)

Hvad ønsker vi os?
 • Bedre mødestruktur og -kultur
 • At vi bruger vores tid bedre, således at møderne bliver mere strukturerede.
 • At vi oplever, at vores møder er gode og udbytterige for begge afdelinger.

Hvordan kan handlingerne være med til at nedbringe sygefraværet?
 • Ingen forventet effekt på sygefravær, men kan forbedre den gensidig forståelse.

Hvad gør vi?
 1. Vi formulerer en fælles politik for gode møder (struktur og kultur): Input fra medarbejderne, sammenskrivning af politik, godkendelse på FU - møde.
 2. Vi implementerer politikken i alle vores mødeflader.
 3. Vi justerer politikken efter behov - når vi har indsamlet de nødvendige erfaringer.

Hvornår sættes det i gang? 22-01-2017

Hvornår er det gennemført? 01-07-2017

Ansvarlig: (Navn og initialer for tovholder)
EKS: Leder (mail@initialer), AMR og Pedel eller andre (mail@initialer)


Status og dato for opfølgning:
Starter processen ved førstkommende FU møde.Problematikker der hovedsageligt vedrører FO


1.

OPRYDNING I DE 2 FÆLLESRUM

 • At det er nemmere, dagligt, at holde orden i de 2 fællesrum
 • At det bliver mere hyggeligt for både børn, personale og forældre at opholde sig i fællesrummene
 • At det bliver nemmere vedvarende at gøre rent i og holde orden i fællesrummene.

Hvordan kan handlingerne være med til at nedbringe sygefraværet?
 • Den vanskeliggjorte rengøring belaster indeklimaet, og øger derved risikoen for at pådrage sig eksempelvis slimhindeproblemer m.m..

 1. Der ryddes op i de 2 fællesrum - og sorteres ud i de ting, vi ikke længere bruger
 2. Der sættes dymo-strimler på kasser til legetøj og andet - så det er tydeligt, hvad der skal ligge hvor
 3. At der indkøbes flere hylder og kasser - så alle ting får sin egen plads.
 4. Alle hjælpes ad med at udføre opgaven, og efterfølgende hjælpes vi med at området ikke igen kommer til at ligne en rodebutik.

Hvornår sættes det i gang?
Oprydningsdag planlagt til 13.02.17 fra 8.30-12.30 (alle deltager)

Hvornår er det gennemført?
Oprydningsdag planlagt til 13.02.17. Opgaven forventes løst på dagen.

Ansvarlig:
(Navn og initialer for tovholder)
EKS: Leder (mail@initialer), AMR (mail@initialer)


Status og dato for opfølgning:
Evaluering af om ordningen fungerer og aftalte retningslinier overholdes 01.06.17

3.

Organisk materiale.

Hvad ønsker vi os?
 • Brug af organiske materialer der anvendes til forskellige kreationer indendørs.
 • Det skal sikres, at der sker en bortskaffelse inden der forekommer nedbrydning.

Hvordan kan handlingerne være med til at nedbringe sygefraværet?
 • Nedbrydning af organisk materialer kan medføre en sundhedsskadelige afgasninger til indeklimaet.

Hvad gør vi?

Vi hjælpes ad, med:
 • At sikre, at der ikke bæres mere organisk materialer ind i FO, fra "den vilde natur", end det er nødvendig for at gennemføre det påtænkte projekt. Eksempelvis en dekoration.
 • Overflødige materialer bortskaffes umiddelbart efter projektets slutning.
 • Der holdes øje med at slutproduktet ikke forbliver i FO i for lang tid.

Hvornår sættes det i gang? Straks

Hvornår er det gennemført?
01-02-2017

Ansvarlig:
(Navn og initialer for tovholder)
EKS: Leder (mail@initialer), AMR (mail@initialer)


Status og dato for opfølgning:
Vi hjælpes ad med at overholde retningslinierne.

Høj = 1
Mellem = 2
Lav = 3

Tilføj om nødvendigt selv flere rækker
Hvordan kan handlingerne være med til at nedbringe sygefraværet?


Du kan tilføje flere rækker ved at stå i dette felt og trykke på "Tabulator"-knappen (knap med to pile på til venstre på tastaturet)


2: PSYKISKE ARBEJDSMILJØFORHOLD:
Temaer der indgår i Arbejdsmiljøstrategien:

1.

TRIVSEL: Anerkendelse

Hvad ønsker vi os?
 • Mere anerkendelse af hinandens arbejdesindsats - både medarbejdere og ledelse imellem
 • Opleve ledelsesmæssig bevågenhed
 • Øge trivsel og arbejdsglæde.

Hvordan kan handlingerne være med til at forebygge/nedbringe sygefraværet?
 • Anerkendelse er vigtig for trivsel og dermed for sygefravær

Hvad gør vi?
 1. Vi markerer på personalemøder, når vi er i mål med en større opgave.
 2. Vi indleder personalemøder med en runde med små ting, vi hver især er lykkedes med siden sidst. Kort og præcist - og uden upassende kommentarer fra kolleger
 3. For eksempel introduktion til anerkendende metoder på pædagogisk weekend (metoder og redskaber)

Hvornår sættes det i gang? 01-03-2017

Hvornår er det gennemført? 01-07-2017

Ansvarlig: (Navn og initialer på tovholder)
EKS: Leder AMR (mail@initialer) eller andre (mail@initialer)

Status og dato for opfølgning:
Først ved forløbets slutning. Derefter en evaluering første halvdel af oktober.

2.

ROLLER OG OPGAVER

Hvad ønsker vi os?
 • Klare aftaler om hvem, der har hvilke opgaver i det daglige (rutineopgaver) - så vi ved, hvem vi kan forvente gør hvad.
 • Hvornår er det skolen og hvornår er det FO.
 • Endnu bedre og tættere samarbejde og kommunikation omkring opgaveløsninger.
Hvordan kan handlingerne være med til at forebygge/nedbringe sygefraværet?

Hvad gør vi?
 1. Vi udarbejder en plan over, hvem der har hvilke opgaver og hvornår.
 2. Planen sendes i høring med mulighed for kommentarer indenfor en tidsfrist.
 3. Når planen er vedtages, af både skole og FO træder den straks i kraft.

Hvornår sættes det i gang?
Førstkommende FU møde

Hvornår er det gennemført?
Snarest. inden 01-04-2017

Ansvarlig: (Navn og initialer for tovholder)
EKS: Leder (mail@initialer), AMR, Servicemedarbejder (mail@initialer)


Status og dato for opfølgning:
Revideres jævnligt gennem processen.

Høj = 1
Mellem = 2
Lav = 3

Hvad ønsker vi os?
Hvad er målet? - hvad vil vi opnå med det?Hvordan kan handlingerne være med til at forebygge/nedbringe sygefraværet?
Her skal altid være en beskrivelse.

Hvad er midlet? - hvad gør vi helt konkret?

Hvornår sættes det i gang? Skriv dato

Hvornår er det gennemført? Skriv dato

Ansvarlig: Navn og initialer for tovholder

Status og dato for opfølgning:
Hvor langt er vi? Revideres jævnligt


3: BRANDSIKRINGSTEKNISKE FORANSTALTNINGER - herunder øvelser og test og eftersyn af udstyr

Se den særskilte vejledning for dette via dette link (link indsættes her)

Husk at varsle udbyder af alarmerne om test - så der ikke rekvireres brandslukningskøretøjer når I tester.

Brandøvelse og test og eftersyn af div. tekniske foranstaltninger og flugtveje gennemført.Evt. status og kommentarer til dokumentation

(Da brand og beredskab henhøre under forsvarsministeriets love og bekendtgørelser, vil sikkerhedslederen ikke forholde sig til denne del af vores APV)
Dato for gennemførsel? Skriv dato
(udføres altid den første onsdag i maj - på den nationale beredskabsdag)

Vejledningen er fulgt: Skriv JA og initialer for tovholder

Ansvarlig: Navn og initialer for tovholder

Status og dato for opfølgning:
Hvor langt er vi? Revideres jævnligtBilag 1.

Den Fiktive Skole den 05-03-2011
Grundet Kommunens nuværende økonomiske situation, er arbejdet med at reparere og udbedre overflader og belægninger på legearealer, adgangsveje samt parkeringsområdet ikke muligt. Arbejdsmiljøgruppen har sammen med Ejendomsservice aftalt at der foretages følgende midlertidige foranstaltninger:

De største og dybeste huller holdes fyldt op med sand,
visse områder bl.a. langs gymnastiksal afspærres permanent, og alternativ vej anbefales,
der opsættes midlertidige advarselsskilte på vejen mellem parkeringspladsen og hovedindgangen,
den servicemedarbejder der åbner skolen, skal daglig besigtige og vedligeholde ovenstående samt sørge for snerydning og saltning.

Situationen følges løbende, og status vil blive drøftet, som fast punkt, ved alle fremtidige møder i FU som en arbejdsmiljøsag indtil en permanent løsning er fundet.

Daglig skoleleder.
K. Lassen